1. Úvodní ustanovení

1.1.  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny účastníky kurzů a poradenství poskytovaných fyzickou osobou Bc. Darina Šindelářová, se sídlem Pastviny 10a, Brno 624 00, IČ: 05062454,  a tvoří nedílnou součást obchodní smlouvy. Účast zájemců je na všech kurzech a poradenstvích dobrovolná.

  1. Pojmy

2.1.  Poskytovatelem se rozumí Bc. Darina Šindelářová, Pastviny 10a, Brno 624 00, IČ: 05062454. Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

2.2.  Zájemcem se rozumí fyzická osoba, která prostřednictvím Objednávky projevila zájem o poskytnutí služeb Poskytovatele.

2.3.  Objednávkou se rozumí objednávka služeb uvedených na webových stránkách Poskytovatele (www.darinasindelarova.cz), a to prostřednictvím přihlašovacího/objednávkového formuláře, který je na výše uvedených internetových stránkách umístěn, prostřednictvím e-mailu Poskytovatele, nebo na telefonním čísle Poskytovatele.

2.4.  Službou se rozumí veškeré služby spojené s účastí na Kurzu nebo Poradenství, a to dle konkrétní Objednávky.

2.5.  Kurzem se rozumí vyhlášený Kurz, který je oficiálně uveřejněn na webových stránkách Poskytovatele www.darinasindelarova.cz

2.6. Poradenstvím se rozumí poskytnutí konzultace Bachových esencí, homeopatie, Schusslerových tkáňových solí. Poradenství lze vést jako osobní setkání i online setkání.

2.7.  Lektorem se rozumí Poskytovatelem určená osoba, která vede Kurz.

2.8. Poradcem se rozumí Poskytovatelem určená osoba, která provádí poradenství.

2.9. Absolventem se rozumí zájemce, který absolvoval některý z kurzů na www.darinasindelarova.cz. Své absolvování prokáže vystaveným osvědčením o absolvování kurzu.

  1. Předmět obchodních podmínek

3.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zájemcem a při poskytnutí Služby Poskytovatelem Zájemci.

  1. Vznik smluvního vztahu

4.1.  Smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem zaplacení Objednávky Kurzu či Poradenství. Tímto okamžikem vzniká Poskytovateli povinnost umožnit Zájemci po provedení této úhrady, účast na Kurzu nebo Poradenství.

4. 2. Zájemce, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od nezaplacené Objednávky.

4. 3. Platba za zaplacenou Objednávku je nevratná. Zájemce má právo v případě své neschopnosti poslat za sebe náhradu na Kurz, nebo chtít po Poskytovateli jiný termín Kurzu nebo Poradenství. Náhradní termín na Kurz nebo Poradenství lze poskytnout maximálně 1x krát. Jiná náhrada není možná.

4. 4. Poskytovatel má právo změnit termín Kurzu či Poradenství.

5. Přihlášení do Kurzu nebo na Poradenství

5.1.  Objednávka Kurzu je možná prostřednictvím přihlašovacího formuláře na internetové adrese www.darinasindelarova.cz, popř. prostřednictvím e-mailové adresy dari.sindelarova@gmail.com, seberozvojovekurzy@gmail.com. Objednávka Poradenství je možná prostřednictvím e-mailové adresy dari.sindelarova@gmail.com, seberozvojovekurzy@gmail.com nebo telefonicky na tel. +420 739 438 598. Zájemce je povinen uvést údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu nebo Poradenstvím.

5.2.  Objednávka Kurzu přes přihlašovací formulář, e-mail nebo Poradenství přes e-mail bude následně potvrzena Poskytovatelem e-mailem. U telefonického objednání Poradenství je ústní dohoda, popř. potvrzení SMS. Rozhodující pro účast na Kurzu jsou informace obsažené v potvrzovacím e-mailu. V případě, že tyto informace nejsou v souladu s Objednávkou, je Zájemce povinen na to Poskytovatele upozornit ihned po obdržení potvrzovacího e-mailu.

  1. Platební podmínky

6.1.  Úhrada ceny Kurzu a Poradenství se provádí na základě údajů poskytnutých při potvrzení Objednávky. Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Poskytovatele vzniká Poskytovateli povinnost poskytnout Zájemci Kurz či Poradenství splňující jejich specifikaci uvedenou v Objednávce.

6. 2. Úhradu ceny Kurzu je potřeba uhradit před termínem samotného Kurzu, pokud jsou v Kurzu ještě na daný termín volná místa (v případě zájmu Zájemce lze nabídnout jiný termín Kurzu). Kurz je vždy na konkrétní termín a jedině uhrazením ceny Kurzu může být Zájemci místo v Kurzu drženo a může se Kurz uskutečnit. Tato částka je nevratná. V případě 2 denního Kurzu stačí uhradit předem cenu za 1. den Kurzu, aby mohlo být Zájemci místo v Kurzu drženo a mohl se Kurz uskutečnit. Tato částka je nevratná. Pokud Objednávka na Kurz nebude uhrazena do 7 dnů od objednání Kurzu, tak nevzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zájemcem a místo v Kurzu může být nabídnuto jinému Zájemci.

6. 3. Úhradu ceny Poradenství je potřeba uhradit předem na účet Poskytovatele. Poté se Poskytovatel se Zájemcem domluví na termínu poradenství, které je závazné. Termín poradenství lze ze strany Zájemce přesunout, nejpozději však 3 dny (včetně) před konáním poradenství. Tuto informaci je potřeba Poskytovateli sdělit e-mailově opět nejpozději 3 dny (včetně) před konáním poradenství a domluvit se na náhradním termínu. Náhradní termín lze poskytnout pouze 1x, poté platba za poradenství propadá bez možnosti vrácení peněz či jiné další náhrady. Pokud Zájemce na poradenství ve smluvený den a hodinu nedorazí (i v případě online setkání), tak mu úhrada za poradenství propadá, bez možnosti vrácení peněz či jiné další náhrady.

  1. Práva a povinnosti Zájemce

7.1.  Zájemce má právo absolvovat Kurz nebo Poradenství pouze za podmínky řádné úhrady ceny Kurzu nebo Poradenství dle Objednávky.

7.2.  Zájemce je povinen při účasti na Kurzu nenarušovat jeho průběh.

7.3.  Poskytovatel, Poradce nebo Lektor, je oprávněn Zájemce vyloučit z části Kurzu či Poradenství v případě, že Zájemce bude jejich průběh resp. jeho jednotlivých částí narušovat svým nevhodným chováním. Pokud bude Zájemce průběh Kurzu nevhodným chováním narušovat opakovaně, či zvláště hrubým způsobem je Poskytovatel oprávněn Zájemce vyloučit z celého Kurzu s okamžitou účinností.

7.4.  V případě vyloučení Zájemce z Kurzu nebo Poradenství, či jeho části, nemá Zájemce nárok na vrácení uhrazené ceny Kurzu nebo Poradenství, ani její poměrné části.

7.5.  Zájemce je v celém průběhu Kurzu za sebe plně odpovědný. Pokyny Poskytovatele, Lektora, jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení.

7. 6. Zájemce bere v průběhu Poradenství na vědomí, že je za sebe plně odpovědný (platí i v případě 1 e-mailové konzultace ZDARMA). Pokyny Poradce jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení. Jedná se o zcela nezávazná doporučení. Zájemce má právo kdykoliv uvážit obsah Poradenství a související doporučení odmítnout a neřídit se jimi. Poradenství nenahrazuje lékařskou péči. Poskytovatel, Poradce není zdravotnické zařízení. Všem Zájemcům lze v každém případě doporučit před Poradenstvím, kontrolu u svého praktického nebo jiného lékaře konvenční medicíny. S těmito lékaři je vždy vhodné konzultovat otázku, zda Poradenství může či nemůže vést právě v jejich případě k nebezpečnému prodlení a zanedbání důležité či přímo nezbytné diagnostiky, konvenční léčby a farmakoterapie. Pokud si Zájemce z důvodu prodlení klasické léčby poškodí či zhorší svůj zdravotní stav, tak za tuto skutečnost nese veškerou odpovědnost.

7.6.  Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nelze v průběhu Kurzu či Poradenství pořizovat jakékoli zvukové nebo audiovizuální nahrávky ani fotografie.

7.7.  Zájemce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude dále organizovaně, ani jinak šířit materiály a informace, které se dozvěděl na Kurzu, nebo v souvislosti s ním. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zájemce má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

7.8.  Porušení Podmínek k účasti je důvodem pro vyloučení Zájemce z celého Kurzu nebo Poradenství s okamžitou účinností, a to bez nároku na náhradu ceny Kurzu, Poradenství nebo jejich části.

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1.  Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Zájemcem objednaného Kurzu, např. časový harmonogram, přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. Touto změnou podmínek nesmí být zásadně dotčen charakter Kurzu.

8.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů (z důvodu nemoci Poradce) Poradenství přesunout (změnit termín, místo konání), přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět.

8.3.  Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů (z důvodu nemoci Lektora) Kurz přesunout (změnit termín, místo konání), přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět. Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Kurz přesunout, zejména je-li (v případě Kurzu) počet přihlášených zájemců, kteří uhradili cenu Kurzu nižší než pět (5), přičemž je povinen o tom Zájemce neprodleně vyrozumět.

8. 4.  Počet přihlášených může poskytovatel omezit dle aktuálního místa konání.

9. Výhody pro absolventy kurzů

Absolventi kurzů na www.darinasindelarova.cz mají u každého kurzu určeny konkrétní výhody, které mohou po absolvování kurzu uplatnit.

9.1 Výhoda – non stop sleva

Tato výhoda umožňuje absolventovi daného kurzu uplatnit slevu na namíchání směsi Bachovy esence na míru na e-shopu www.bachovyesencenamiru.eu. Tato sleva činí 20% z aktuální plné ceny této směsi (pokud je směs v akci nebo má jinou slevu, tak platí pouze sleva 20% z původní plné ceny směsi). Množství směsí na jeden nákup není omezeno. Slevu může absolvent uplatnit po dobu, co provozovatel e-shopu svou činnost míchání Bachových esencí na míru vykonává. Po ukončení činnosti provozovatele e-shopu tato výhoda, non stop sleva, zaniká. Stejně tak tato výhoda zaniká, pokud provozovatel e-shopu směs ze své nabídky stáhne či zruší. Směs se objednává přímo na e-shopu www.bachovyesencenamiru.eu. Absolvent zadá do poznámky pro prodejce: JSEM ABSOLVENT a název kurzu včetně data absolvování a ZVOLÍ PLATBA PŘEVODEM. Po ověření absolventa pak bude cena ručně upravena a snížena provozovatelem e-shopu o 20%. Dopravu si absolvent hradí v plné výši dle výběru dopravy. Při nákupu nad 1000 Kč (rozumí se částka nad 1000 Kč už po slevě) má dopravu zdarma. Tyto směsi na míru nelze vracet do 14 dnů od zakoupení.

9.2 Výhoda – non stop podpora

Tato výhoda umožňuje absolventovi daného kurzu, že se může přidat do uzavřené facebookove skupiny Bachovy esence pro život. Tato skupina je pouze pro absolventy daného kurzu. Jakmile absolvent pošle žádost o přidání se do skupiny, tak bude prostřednictvím otázky, kdy kurz absolvoval, ověřeno, že je opravdu absolvent kurzu z www.darinasindelarova.cz. Tato skupina slouží pro sdílení mezi absolventy, dotazy na lektora kurzu, sdílení novinek ze světa Bachových esencí a dále jako podpora pro absolventy. Přidání se do skupiny je dobrovolné. Ve skupině není dovoleno sdílet obsah, který nesouvisí s Bachovými esencemi, a který by mohl jakkoli porušovat zákon. Členství ve skupině je neomezené. Provozovatel si vyhrazuje právo skupinu zrušit z důvodu ukončení své činnosti a dále z důvodu ukončení činnosti samotného facebooku. V takových případech členství všech absolventů a výhoda non stop podpora zaniká.

10. Ochrana osobních údajů

10. 1.   Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zájemcem budou shromažďovány a zpracovány pro účely poskytnutí Služby a bude s nimi nakládáno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697o ochraně osobních údajů – GDPR /General Data Protection Regulation).  

10. 2.  Zájemce odesláním přihlašovacího formuláře, e-mailu prohlašuje, že souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Poskytovatele.

10. 3.  E-maily a obchodní sdělení jsou Zájemci zasílány na základě oprávněného zájmu Poskytovatele. Pokud Zájemcem ještě nejste, posílá je Poskytovatel jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr e-mailů a obchodních sdělení v každém e-mailu, kliknutím na „odhlášení odběru“. Lze i přímo napsat Poskytovateli na seberozvojovekurzy@gmail.com.

  1. Platnost

11.1.  Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 30. 11. 2020